Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van vuplexshop.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegangkelijk en opgenomen op de internetsite van vuplexshop.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling op de website en het aanvinken van de akkoordverklaring geeft u te kennen dat u met onze algemene voorwaarden accoord gaat.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Onze levertijd bedraagt in de meeste gevallen 2 dagen of minder. Wanneer een leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele betalingen binnen 14 dagen geretourneerd. Terugbetaling is uitsluitend mogelijk op hetzelfde rekeningnummer als waarmee de betaling is gedaan. Dit om fraude te voorkomen. Middels email wordt u voor het overschrijden van de leveringstermijn van 30 dagen gewaarschuwd. Uiteraard bent u vrij u bestelling te handhaven. Een nieuwe termijn van dertig dagen gaat dan in.

2.3 Overschrijding van een aan consument medegedeelde leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn slechts indicatief.

3. Prijzen

3.1 Onze prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd tenzij de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert en/of wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Prijzen op onze site zijn onder voorbehoud van typefouten en/of kennelijke vergissingen. Voor de gevolgen van prijsverandering wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op onze site zijn in euro's, inclusief btw en eventuele verwijderingsbijdrage.

3.4 Bij uw bestelling via internet ontvangt u per email een factuur. Deze dient als aankoop- en garantiebewijs. De door u betaalde btw staat vermeld op de factuur evenals ons kamer van koophandelnummer en btwnummer.

4. Aanbod en overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen van vuplexshop.nl zijn vrijblijvend ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten.

4.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument behoudt vuplexshop.nl zich het recht voor, zonder opgave van redenen, bestellingen en/of opdrachten niet te accepteren of uit te voeren.

5. Kopen op afstand

5.1 Herroepingsrecht bij levering van producten

5.1.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven werk dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument .

5.1.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan vuplexshop.nl retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.2 Herroepingsrecht bij levering van diensten

5.2.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

5.2.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Annuleringen dienen schriftelijk aan vuplexshop.nl kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via email, fax of per post. Bij uw annulering vermeld u altijd uw naam, uw ordernummer en het totaal betaalde bedrag.

5.4 Reeds betaalde bedragen worden, binnen 14 dagen aan u terugbetaald op dezelfde rekening waarmee de betaling is geschied.

6. Garantie

6.1 vuplexshop.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 De garantietermijn van vuplexshop.nl komt overeen met de termijn van fabrieksgarantie tenzij in het Nederlands recht anders bepaald. Garantie geldt niet in het geval het gebrek is te wijten aan onzorgvuldig gebruik en/of verzorging en indien er wijzigingen in of aan het produkt zijn aangebracht die de werking kunnen beinvloeden.

6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het produkt hebben gepleegd tenzij een en ander is geschiedt op voorspraak van vuplexshop.nl

7. Offertes

7.1 Alle offertes van vuplexshop.nl zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen binden vuplexshop.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn vastgelegd.

7.3 Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden/goederen voor de in de offerte gemelde prijs.

8. Overmacht

8.1 vuplexshop.nl is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die in redelijkheid niet voor vuplexshop.nl haar risico hoort te komen.

8.2 vuplexshop.nl behoudt zich, in geval van overmacht, het recht voor haar verplichtingen op te schorten dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst dusdanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is vuplexshop.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Afbeeldingen en tech.specs

9.1 Alle afbeeldingen en vermelde tech.specs op de site van vuplexshop.nl zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

10. Privacy statement

10.1 vuplexshop.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

10.2 De van u opgeslagen gegevens zijn ten allen tijde voor u op te vragen en naar believen te wijzigen.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten met vuplexshop.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten met vuplexshop.nl zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.